card

Урса - Цөс хөөж, элэгний үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Найрлага: 

Л-Орнитин

Л-Аспартат 5 гр 10 мл

 

 


Хэрэглэх заалт, арга:

Элэгний өвчин түүний дотор элэгний кома ба урьдал комын үед хэрэглэнэ.

Хэрэглэх арга, тун:

Цочмог гепатит: Дунджаар өдөрт 10-20 мл /1-2 ампул/ тунгаар хэрэглэнэ.

Архаг гепатит ба элэгний цирроз: Дунджаар өдөрт 20-40 мл /2-4/ ампул/ тунгаар хэрэглэнэ. Хэрэв шинж тэмдэг хүндээр илэрч байгаа бол тунг ихэсгэж болно.

Элэгний кома ба урьдал кома:  Шинж тэмдэгтэй уялдуулан эхний өдөр 200 мл /20 ампул/ хүртэл тунгаар хэрэглэж болно. Дараагийн 6 цагийн туршид 80 мл /8 ампул/-г хэрэглэх бөгөөд түүний дараах 18 цагийн туршид 6 цаг тутамд 40 мл /4 ампул/-р хэрэглэнэ.

Түүнийг тохиромжтой шингэнтэй холин дуслаар тарьж болно.

Захиалах

Санал илгээх